PREVIOUS AWARD WINNERS

Best Student Paper Award

•Acoustic 3D Shape Reconstruction of Zygomatic Bone for Non-Invasive Spatial Registration 

Han, Runzhe; Yuan, Mengning;Jie,Bimeng; He, Yang; Zhu, Jiayu; Zhang, Runshi; Wang, Junchen


•Integrated Task Scheduling, Action Planning and Control for Autonomous Disinfection by a Mobile Robotic Manipulator 

Ye, Jiajie; Sheng, Yongji; Wang, Siyu; Ma, Ye; Kwok, Chun; Wang, Qingyang; Xi, Ning


Best Conference Paper Award

•Fusing Vision and Force : A Framework of Reinforcement Learning for Elastic Peg-in-Hole Assembly 

Dang, Renjun; Hou, Zhimin; Yang, Wenhao; Chen, Rui; Xu, Jing